• „Imádkozzunk a hűtelen zsidókért is, hogy Urunk, Istenünk távolítsa el a lepelt szívükről, hogy ők is megismerjék Urunkat, Jézus Krisztust. — Mindenható örök Isten, ki még a hűtelen zsidóktól sem tagadod meg irgalmasságodat, hallgasd meg könyörgéseinket, amelyeket e nép vakoskodásának elhárításáért neked felajánlunk, hogy megismervén igazságodnak világát, amely a Krisztus, a rajtuk uralkodó sötétségből kiszabaduljanak.” „Tekints végül irgalmas szemeiddel ama nép gyermekeire, amely oly soká volt a Te választott néped; hajdan átokként fejökre hívott szent véred harmatozzon le rájuk is, mint a megváltás és az élet forrása.” „Jóságos Isten, irgalmasság Atyja, Mária Szeplőtelen Szűz, a pátriárkák s a szent apostolok közbenjárása által esedezünk Hozzád, vess irgalmas tekintetet Izrael maradékaira, hogy egyetlen Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak megismerésére eljussanak és a megváltás drága kegyelmének részeseivé legyenek.” „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek!”
2014.03.1. szo.

A.M.D.G. 2

Értesítjük tisztelt Olvasóinkat, hogy publikációink 2014. januárjától egy új aloldalon érhetők el. További frissítések ezen az oldalon nem várhatók, viszont archívum jelleggel továbbra is böngészhető marad. Az új aloldalunk elérhetősége: http://amdg2.betiltva.com  

Incze István: Az Egyház a világnézetek harcában
2013.12.31. ked.

Incze István: Az Egyház a világnézetek harcában

Emberileg szólva: az Egyház helyzetét az úgynevezett tudományos támadásokkal szemben lényegesen megkönnyítené, ha az Egyház az Occam-féle kettős igazság talapzatára helyezkednék. Ha azt, amit hittanilag igaznak tartok, bölcseleti alapon tagadhatnám; ha a «gyakorlati ész» követelményeket támaszthatna, amelyeket a «tiszta ész» el nem ismer; ha elegendő volna az a dogmanélküli kereszténység,

…Folytatás »

Schlick János S. J.: Isten és a természet
2013.12.28. szo.

Schlick János S. J.: Isten és a természet

Imprimi potest. Budapestini, die 10. Julii 1914. L. S. Franciscus Speiser, S. J. praepos. provinciae. Nihil obstat. Dr. Georgius Andor, praeses censorum. Nr. 4012. Imprimatur. Strigonii, die 24. Julii 1914. Ludovicus Rajner, eppus., vic. generalis. Mit mondanak a hitetlenek? A természettudományok fejlődése nagyban előmozdította az emberiség anyagi kultúráját. Azonban e

…Folytatás »

Tudós-Takács János: Ami a dávodi abortusz-ügy mögött van
2013.12.26. csü.

Tudós-Takács János: Ami a dávodi abortusz-ügy mögött van

Tudós-Takács János jelen tanulmányának különlegességét az adja, hogy nyomtatott formában eddig még nem látott napvilágot sehol, honlapunkon olvasható először. Ezúton mondunk köszönetet a jogutódoknak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a kéziratos munkát. Már több mint egy év telt el azóta, hogy Dávodon egy gyermeklány teherbe esett. Világra akarta hozni gyermekét. Egy keresztény

…Folytatás »

Bangha Béla: Karácsony
2013.12.24. ked.

Bangha Béla: Karácsony

Krisztus Jézus született, örvendezzünk! Karácsony különleges helyet foglal el az ünnepek sorában. A szeretet ünnepének, az öröm s a béke napjának nevezik s talán egyetlen ünnepet nem ülnek meg az emberek oly féltékenyen, otthoniasan zárkózott, meleg ünnepléssel, mint ezt. A római Martyrologium is szokatlan ünnepélyességgel hirdeti meg ezt az ünnepet:

…Folytatás »

Dr. Wolkenberg Alajos: Canisius Szent Péter
2013.12.22. vas.

Dr. Wolkenberg Alajos: Canisius Szent Péter

A szent évnek örömei és kegyelmi tényei közt feltűnő és igen jelentős Canisius Péter, Jézus-társasági atyának szentté és az anyaszentegyház tanítójává való avattatása. „Az oszthatatlan Szentháromságnak dicsőségére, — mondja az 1925. május 21-éről keltezett apostoli levél — a katolikus hitnek díszére és növelésére, a mi Urunk Jézus Krisztusnak hatalmából, szent

…Folytatás »

Dr. Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták – II. rész – Vége.
2013.12.19. csü.

Dr. Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták – II. rész – Vége.

II. ADVENTISTÁK. Adventistáknak nevezzük annak az újabb kori amerikai szektának a tagjait, akik az Úr eljövetelét közelinek tartják, az arra való előkészületet tekintik a keresztények legfontosabb kötelességének s egész istentiszteletük s egyházi életük ennek az adventnek, vagyis az Úr várásának a megünneplésében meríti ki. Az adventisták nem egységesek. Öt különböző

…Folytatás »

Tudós-Takács János: Istenkeresés vagy istenbizonyítás?
2013.12.17. ked.

Tudós-Takács János: Istenkeresés vagy istenbizonyítás?

Az Isten létét kategorikusan tagadó bolsevizmus erőszakosan fenntartott egyeduralmának négy évtizede után, annak a XX. századnak végén, amelyben Karl Jaspers úgy vélte, hogy „egy bizonyított isten nem Isten”, csak üdvözölni lehet Turay Alfréd: „Istent kereső filozófusok” című könyvének megjelenését (Bp., 1990.), amely címén jelentős mértékben túllépve nemcsak számos, Istent kereső filozófussal ismerteti meg az

…Folytatás »

Dr. Báró Vécsey József Aurél: Egyházüldözés a bolsevista Oroszországban
2013.12.15. vas.

Dr. Báró Vécsey József Aurél: Egyházüldözés a bolsevista Oroszországban

Keveset tudunk a vörös Oroszországból, amely sokkal jobban el tud zárkózni a külföld elől, mint a cári kormány idején. Azért vesszük szívesen ezt a kötetet, amely vörös köntösben jelenik meg előttünk. A szerző Írország északi részéből származik, ahol a lakosság többsége protestáns. Ő maga azonban katolikus, aki büszkén vallja magát

…Folytatás »

Bangha Béla: Lehet-e elválni és újraházasodni?
2013.12.13. pén.

Bangha Béla: Lehet-e elválni és újraházasodni?

Katolikus Egyházunk tudvalevőleg csak felbonthatatlan házasságot ismer. „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza” (Mt. 19, 6; Mk. 10, 9): ezt a krisztusi elvet a katolikus Egyház hajszálpontossággal s teljes hűséggel követi. Sajnos, maholnap már csak egyedül ő követi. A protestánsok mindinkább enyhítették azt a szigorú erkölcsi köteléket, amelyet Jézus a következetes egynejűség

…Folytatás »

Dr. Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták – I. rész
2013.12.11. sze.

Dr. Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták – I. rész

Nihil obstat. Dr. Theophilus Klinda censorum praeses. Nr. 902. Imprimatur. Strigonii, die 17. Martii 1925. Julius Machovich vic. generalis. ELŐSZÓ. Ez a kis füzet, mely az érdemes Szent-István-Társulat áldozatkészségéből útnak indul, az újabb kor két nagy lendülettel dolgozó vallási mozgalmáról akar teljes és kimerítő felvilágosítást nyújtani. Szól elsősorban azoknak, akik

…Folytatás »

Tudós-Takács János: Mindszenty tragédiája
2013.12.9. hét.

Tudós-Takács János: Mindszenty tragédiája

1956. november 4-én hajnalban Mindszenty József, Magyarország prímása, aki 1948-tól 1956-ig az ÁVH rabságában sínylődött, a budapesti amerikai követségen politikai menedékjogot kért, hogy az elkerülhetetlen lefogást és a Szovjetbe hurcolást elkerülje és tartalékolja magát Magyarország és a római katolikus egyház szolgálatára. A politikai menedékjogot Eisenhower elnöktől rövid félóra alatt megkapta.

…Folytatás »

Bangha Béla: Borgiák bűnei…
2013.12.7. szo.

Bangha Béla: Borgiák bűnei…

Egy ponyvaregény, mégha egy napilap veti is oda magát közlőjéül, magában véve nem olyan tárgy, amelyről vezércikket kellene komoly helyen írni. Ha csak tünetet nem látunk benne, amely mélyebb elgondolkozásra késztet. Közvetlenül arról van szó, hogy egy délutáni pesti radikális orgánum két hónapig amolyan rémregényfélét közölt folytatásokban, ezzel a sokat

…Folytatás »

Varga László S. J.: Magyarság és kereszténység
2013.12.5. csü.

Varga László S. J.: Magyarság és kereszténység

Minden bizonnyal többen lesznek a mai honfitársak között, akik ezt az írást nem egyszerűnek, de kíméletlenül és meggyőződéssel együgyűnek fogják mondani. Pedig nagy és titokkal teli dolgokról, amilyenek az emberi és még inkább a nemzeti létünk isteni értelme, csak nagyon egyszerű, keresetlen szóval lehet beszélni, valahogy úgy, mint az írás

…Folytatás »

Bangha Béla: “Ó, ha én hinni tudnék!”
2013.12.2. hét.

Bangha Béla: “Ó, ha én hinni tudnék!”

Levelek feküsznek előttem, férfiaktól, nőktől; levelek, amelyeknek írói arról panaszkodnak, hogy nem tudnak hinni, bármennyire szeretnének s bármennyire érzik a hit szükségét. Egy egyetemi végzettségű férfiember pl. ezt írja: «Erősen vallásos nevelésben részesültem s a katolicizmust, mint aktív, pozitív erőt, mint szociális tényezőt, mint politikai rendszert, mint vallást roppantul nagyra

…Folytatás »

Tudós-Takács János: Bolsevizmus az Egyházban
2013.11.29. pén.

Tudós-Takács János: Bolsevizmus az Egyházban

I. SZERZETESI DIKTATÚRA ÉS KARTOTÉKRENDSZER Dietrich von Hildebrand, a világhírű német származású amerikai professzor a „Trojan Horse in the City of God” (A trójai faló Isten városában) című könyvében (Chicago, 1967.) megdöbbentően érzékletes képet rajzol a katolikus egyházba befurakodott, annak lényegétől idegen, hamis és ellenséges eszmékről, amelyek mintegy ötödik hadoszlopként belülről sorvasztják

…Folytatás »

  • Záró ima

    Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
1 oldal a(z) 32-ból/ből12345»...Utolsó »
A.M.D.G. 2010-2013. ©
A Betiltva.com támogatásával.